Från Alfons till Dostojevskij 2 - page 5

D
et är nu 15 år sedan
Från Alfons till Dostojevskij – Barnkonven-
tionen genom litteratur
gavs ut på Rädda Barnens förlag. Mycket
har hänt sedan dess och vårt samhälle har bland annat genomgått stora
kommunikativa och tekniska förändringar. Idag kommunicerar vi ganska
enkelt med varandra oavsett geografisk plats och söker olika slags infor-
mation via digitala verktyg, i jämförelse med hur det var 1999 i Internets
svenska barndom. För mig som
digital immigrant
är dessa snabba tekniska
möjligheter nästan magiska, medan det för nutidens barn,
de digitalt
infödda
, bara är självklarheter.
Då och då rapporterarmassmedia omsvenska barns och ungdomars svå-
righeter och omderas olika förutsättningar att utvecklas till trygga och kloka
vuxna. I övriga världen ökar dagligen antalet utsatta barn som ett resultat av
fattigdom och krig. Frivilligorganisationer som exempelvis Rädda Barnen
arbetar fortfarande träget vidare och gör stora insatser för att säkerställa att
Barnkonventionen efterlevs.
Den tekniska utvecklingen och snabbt förändrade kommunikativa för-
utsättningar, skulle kanske rent hypotetiskt kunna leda till att innehållet i
FN:s konvention om alla barns rätt nu var helt och hållet självklart, spritt
och begripligt för alla. Så är det, somde flesta vet, dock inte. Varken i Sverige,
Europa eller i övriga Världen. Barns rätt måste fortfarande ständigt konkre-
tiseras och tydliggöras för dem den rör. Det är hög tid för en helt ny uppföl-
jare med titeln:
Från Alfons till Dostojevskij 2 – Röster omBarnkonventionen
.
Tack vare bidrag från Folke Bernadotteakademien/Fredsmiljonen,
Kungliga Patriotiska sällskapet, Lott och Nils Rosenblads stiftelse och en
donation från författaren Gunilla Bergström har detta bokprojekt varit
möjligt att genomföra under hösten 2014, då Barnkonventionen också
fyllde 25 år. Vi som arbetat med denna bok är glada och tacksamma för
ert stöd.
Tack också till alla er som så generöst har delat med er av tankar och
texter. Utan ert engagemang och ideella arbete hade boken inte funnits!
7
Förord
Lund i december 2014
Petra Alfe Åslund,
lärare och styrelseledamot i
Föreningen Abrahams Barn Skåne.
1,2,3,4 6